Hur är högkänsliga barn?

Alla barn är känsliga, men högkänsliga barn är mer känsliga än andra barn. Skillnaden ligger i, att högkänsliga barn har ett extra känsligt nervsystem och är mer känsliga för olika sinnesintryck. Högkänslighet är ett ärftligt personlighetsdrag, som 15-20 procent av alla barn föds med. Det är lika vanligt hos pojkar som flickor.

Högkänslighet är ett neutralt personlighetsdrag som kan vara en fördel i vissa situationer och miljöer och en nackdel i andra. Det är alltså inte en diagnos som ångest, depression, ADHD och autism och inte heller en tendens att ha negativa känslor.

Fyra kännetecken på högkänslighet

Enligt Elaine Aron har det högkänsliga personlighetsdraget fyra kännetecken, som alla finns hos en högkänslig person. Initialförkortningen DOES gör det lätt att komma ihåg dem:

D

djup bearbetning av intryck

O

överstimulering (eng: overstimulation)

E

emotionell mottaglighet och empati

S

mottaglighet för subtila stimuli

Genom att jämföra med beskrivningen av dessa kännetecken, kan du avgöra, om ditt barn kan vara högkänsligt. Om du inte känner igen alla fyra kännetecken hos ditt barn, är det förmodligen inte högkänsligt. Däremot kan han eller hon ändå vara extra känsligt inom olika områden.

Hur de olika sidorna av högkänsligheten visar sig, påverkas av hur barnet känner sig. Det är ofta stor skillnad på, hur barn beter sig, när de mår bra och är i känslomässig balans, respektive när de inte trivs eller är överstimulerade.

Du kan också använda Elaine Arons frågeformulär för föräldrar, för att ta reda på om ditt barn är högkänsligt.

Djup bearbetning av intryck

Högkänsliga barn tänker djupare över sina upplevelser och många andra saker än andra barn. Ibland sker det omedvetet. De funderar inte bara mer över det som händer runtomkring dem, utan även över sina känslor och det som sker i deras inre värld.

Ofta tycker högkänsliga barn, att det är svårt att fatta beslut, eftersom de tänker igenom så många möjligheter och konsekvenser.

Det är också vanligt, att de behöver mer tid för att vänja sig vid nya människor och situationer än andra barn. De behöver tänka över situationen, innan de bestämmer sig för om de vill vara med.

Många högkänsliga barn ställer djupa frågor, använder vuxna ord för sin ålder och kan ha smart humor. Det gör, att de kan verka mer mogna och kompetenta än sina jämnåriga.

Varje högkänsligt barn visar inte upp alla dessa sidor, men alla visar något tecken på detta djupare tänkande. Det är det som är det unika med det högkänsliga personlighetsdraget.

Överstimulering

Högkänsliga barn lägger märke till många detaljer, bearbetar sina intryck djupt, funderar mycket över vad deras upplevelser betyder och blir ofta mycket påverkade av känslor. Därför blir de snabbare trötta, stressade och överväldigade än andra barn. Det är inte alltid behagligt och roligt att uppleva världen så starkt.

Även om miljön runtomkring dem är mycket lugn och stöttande, kan högkänsliga barn bli överväldigade av sina känslor, egna tolkningar och funderingar, särskilt när de är negativa. De kan reagera intensivt på, till exempel tidspress, förändringar, smärta, trötthet, starka ljud, skarpt ljus, att det är för varmt eller för kallt, att kläderna kliar eller att maten inte ser god ut.

Många högkänsliga barn blir överstimulerade när de blir iakttagna eller bedömda när de gör någonting, ska tävla eller prata inför klassen. Då presterar de ofta sämre än vanligt och kan verka mindre mogna och kompetenta än de egentligen är.

Högkänsliga barn reagerar i regel mer känsligt på tillsägelser och kritik än andra barn. Upprörda och höjda röster gör dem så uppjagade, att de inte kan ta till sig budskapet. Därför är det viktigt att sätta gränser på ett lugnt, tydligt och varmt sätt.

Barn som är högkänsliga kan bli överväldigade och överstimulerade även på roliga dagar, då det händer mycket, som till exempel på födelsedagskalas, utflykter, idrottsdagar och besök i nöjespark. Överstimulering kan visa sig genom att barnen blir rastlösa, får känsloutbrott och till och med blir utåtagerande.

Efter en händelserik dag kan högkänsliga barn ha svårt att somna eller lätt för att vakna på nätterna.

Emotionell mottaglighet och empati

Högkänsliga barn har starkare känslomässiga reaktioner på både positiva och negativa upplevelser än andra barn. De kan ha nära till både skratt och tårar. Det beror på, att de känner alla känslor mer intensivt än andra barn gör. En del högkänsliga barn är lugna och tystlåtna. De döljer känslorna, även när de rasar som en storm inuti dem. Andra visar sina känslor tydligt och intensivt, så att det inte råder några tvivel om hur de har det. Högkänsliga barn blir också ofta påverkade av andras känslor. Många gånger kan det vara svårt för barnen att själva förstå vad det är som händer inom dem. Därför behöver de hjälp av vuxna att lära känna sina signaler och tolka sina känslor.

Högkänsliga barn observerar allt i sin omgivning och lär sig av sina upplevelser, eftersom de bryr sig mycket om allting. Om de gör ett misstag eller misslyckas på ett prov, kan det känna sig mer fel och skämmas mer än andra barn skulle göra. Barn som är högkänsliga kan också känna sig mer ledsna, besvikna eller arga, när de blir avvisade eller orättvist behandlade. Å andra sidan kan de också uppleva större glädje, när de leker en spännande lek, får stöd av en kompis eller uppskattning av en vuxen.

Högkänsliga barn har också ofta en hög grad av empati och kan avläsa andra människors känslor och leva sig in i dem. De lägger märke till när andra mår dåligt, till exempel familjemedlemmar, lärare, skolkamrater, främmande personer och ibland särskilt djur. Då vill de gärna hjälpa och trösta.

Mottaglighet för subtila stimuli

Högkänsliga barn uppfattar ofta små detaljer och nyanser i den omgivande miljön och hos andra människor, som de flesta andra barn inte lägger märke till. De kan upptäcka minsta skillnad i hur människor och platser ser ut och kan bli störda av lukter eller ljud. De lägger märke till tonfall, blickar, ansiktsuttryck och kroppsspråk. Vid små förändringar i temperaturen är det ofta de högkänsliga barnen som först börjar frysa eller blir för varma.

Några positiva sidor av denna mottaglighet för detaljer är att de kan njuta mycket av vacker natur, konst, musik och kontakten med djur. Känsligheten för det subtila kan också vara till hjälp för barnen inom sport och i skolan, där de känner av vad läraren vill.

Det finns tillfällen, då barn som är högkänsliga inte lägger märke till särskilt mycket av det som händer runtomkring dem. När de känner sig pressade, är trötta eller överstimulerade, har slagit sig eller är mycket hungriga eller törstiga, klarar de inte att registrera de nyanser som de annars brukar uppfatta. Då överskuggas mottagligheten för det subtila av behovet av att få vila, äta, dricka eller att få hjälp med att lindra smärtan.

Ärvda egenskaper går inte att förändra

Dessa egenskaper, som högkänsliga barn har gemensamt, är en del av deras personlighet. De går inte att förändra eller välja bort. Högkänsliga barn kan inte bestämma sig för att fundera mindre över saker, undvika att bli påverkade av känslor eller låta bli att lägga märke till så många detaljer och nyanser. De kan inte heller hjälpa, att de blir fortare trötta och överstimulerade än många andra.

En annan sak som högkänsliga barn har gemensamt är, att de är påverkas mer av den omgivande miljön än de flesta andra barn. För att de ska kunna blomstra, behöver de få växa upp i en miljö där deras känslighet accepteras och bejakas. Då utvecklas de till starka och harmoniska personer som uppskattar sin känslighet och anpassar sitt liv så att det passar just deras personlighet. Högkänsliga barn som inte får tillräckligt med stöd och omsorg under barndomen löper större risk att som vuxna bli deprimerade, ängsliga och blyga.

Högkänsliga barn är olika

Alla barn som är högkänsliga är inte lika och inte heller känsliga på samma sätt. En anledning till olikheterna är, att personlighetsdraget orsakas av flera gener, som var och en skapar särskilda nyanser av högkänslighet. Barnen kan därför vara mer eller mindre känsliga för olika fysiska, sociala, personliga och ideologiska intryck och stimuli. De kan också vara introverta eller extroverta och ha andra personlighetsdrag. En del högkänsliga barn har också spänningssökande drag. Dessutom växer de upp i olika kulturella sammanhang och får helt olika upplevelser och erfarenheter. Det är alltså verkligen inte en homogen grupp.

När vi uppfostrar eller möter ett högkänsligt barn, är det viktigt, att vi lär oss förstå och ta hänsyn till alla aspekter av barnets personlighet. Vi behöver fundera över, hur vi kan ge barnet rätt stöd och stimulans, så att det kan nå sin fulla potential.

Intervju om högkänsliga barn

I samtalet med Matilda Klar berättar
jag om, hur vi känner igen högkänsliga barn. Jag ger också några råd om, vad som är viktigt att tänka på, när vi uppfostrar våra högkänsliga barn, så
att vi kan hjälpa dem att utvecklas på
ett positivt sätt.

Elaine Aron

Elaine Aron är psykologen och
forskaren som sedan 1991 har forskat
om högkänslighet och även myntat begreppet.

På hennes webbplats hittar du bland annat hennes blogg, videos, intervjuer, forskningsartiklar och andra resurser.