Har du ett aktivt och spänningssökande barn?

Ungefär 30 procent av de högkänsliga barnen har också spänningssökande drag. Spänningssökande högkänsliga barn har stort behov av omväxling och avbrott från rutinerna. De vill att det ska hända mycket och söker sig till stimulerande och utmanande situationer. Samtidigt blir de lätt överväldigade. De söker sig gärna till nya platser, nya aktiviteter, nya lekkamrater och nya saker. Både introverta och extroverta högkänsliga barn kan ha spänningssökande drag. Om de är utåtriktade, är det främst sociala aktiviteter, som de dras till. 

Det kan vara lätt att missa, att ett spänningssökande barn också är högkänsligt, om man tror att alla högkänsliga barn är lugna, tillbakadragna och stillsamma. Högkänsliga barn kan ha en låg, medel eller hög grad av spänningssökande och/eller extroverta drag i sin personlighet.

Det spänningssökande draget kallas även nyhetssökande eller sensationssökande.

Risk för överstimulering och stress

Spänningssökande högkänsliga barn har en tendens att utsätta sig själv för alltför mycket stimulans och glömmer bort att ta pauser. De lär sig ofta genom att prova sig fram, i stället för att först iaktta andra innan de provar själva. Många gånger tar de chanser och följer impulser utan att fundera så mycket över konsekvenserna. De kan vara lite slarviga och spontana snarare än att planera och prioritera ordning.

Precis som andra högkänsliga barn, blir de snabbt överstimulerade, när det händer mycket omkring dem. När de provar på nya och spännande aktiviteter, får de en känslomässig kick, som gör att de har svårt att behärska sig. Till skillnad från många andra högkänsliga barn, drar de sig inte undan, när de blir mycket stimulerade. I stället blir de uppvarvade och söker sig till fler aktiviteter. Ju mer överstimulerade de blir, desto starkare känner de behovet att göra något annat än de brukar göra. Det startar en ond cirkel, som gör att de blir ännu mer överstimulerade. Då har de en ännu större benägenhet till vildare och ibland även utåtagerande uppförande. I de situationerna kan de påminna om barn som har ADHD.

Spänningssökande högkänsliga barn behöver lära sig, att inte låta den spänningssökande sidan av sin personlighet styra för mycket på bekostnad av sin känsliga sida. Det kan nämligen leda till, att de blir extra utsatta för stress och utvecklar stressrelaterade sjukdomar. De har stor nytta av att lära sig att ta hand om sig själva, till exempel genom att planera in en lugn dag efter en dag med många aktiviteter.

Negativ uppmärksamhet kan påverka självkänslan

Högkänsliga barn med spänningssökande drag kastar sig ofta in i fler situationer, där det finns risk att de gör fel och får negativ uppmärksamhet, än de flesta andra högkänsliga barn. Eftersom de också är känsliga, funderar de i regel mycket djupare över det som gick fel än spänningssökande barn som inte är högkänsliga. De blir också mer ledsna över att andra blev arga på dem. Det finns då risk för, att deras självkänsla påverkas negativt, om de inte får stöd av sina föräldrar och andra vuxna i sin omgivning. Vuxna behöver lära spänningssökande högkänsliga barn att inte vara alltför hårda mot sig själv, när saker går fel. I stället för att grubbla över vad som gick fel, är det bättre för dem, att fokusera på vad de har lärt sig av det som hände.

En hårfin balans mellan två system i hjärnan

Alla människor har två system i hjärnan – beteendehämningssystemet och beteendeaktiveringssystemet. Dessa system styrs av olika gener. Man kan ha ett starkt hämningssystem, ett starkt aktiveringssystem, båda eller ingetdera.

Beteendehämningssystemet – ”Stopp-och-kolla-systemet”

Högkänsliga barn har i regel ett mer aktivt beteendehämningssystem än andra barn. Ofta är de lugna, stillsamma och behöver inte så många aktiviteter och så mycket stimuli för att trivas. De studerar det som händer omkring dem och jämför med situationer som de har varit i tidigare. Känns situationen bekant och trygg, kan de snabbt bestämma sig för att delta. ”Hämningen” varar alltså bara ett ögonblick, om läget inte verkar skrämmande.

Beteendeaktiveringssystemet – ”Sätt-ingång-systemet”

Hos extroverta och spänningssökande barn är beteendeaktiveringssystemet mer aktivt än hos andra barn. De är snabba på att kasta sig in i nya situationer och prova nya saker. De vill att det ska hända mycket och söker sig till sociala sammanhang.

Spänningssökande högkänsliga barn har ett starkt stopp-och kolla-system och samtidigt ett starkt sätt-igång-system. Utmaningen är, att de bara trivs, när de varken är för lite eller för mycket stimulerade. Om inte föräldrar och andra vuxna hjälper dem att hitta balansen, är risken stor, att både deras känsloliv och deras prestationsförmåga blir negativt påverkad. Även om de trivs med mycket sociala och stimulerande aktiviteter, har de också ett stort behov av att hämta energi genom mer lugna och stillsamma aktiviteter.

Hitta balansen mellan den känsliga och den spänningssökande sidan

Högkänsliga barn med spänningssökande drag stärks av, att deras föräldrar och andra vuxna hjälper dem att hitta lugn i rutiner, tygla impulsiviteten och hålla ordning på sina saker. De behöver ha stöd i att komma ihåg att ta pauser och bryta av med lugna aktiviteter, så att de inte blir för uppvarvade och överstimulerade. Det är viktigt att belöna spänningssökande barn, varje gång de försöker behärska impulsen att söka sig till fler och vildare aktiviteter, när de börjar bli överstimulerade. När de är uppvarvade, behöver de få hjälp med att hitta tillbaka till en lugn rytm. Då de kommer till ro, kan de visa den mer reflekterande sidan av sin personlighet, som hör till det högkänsliga personlighetsdraget.